चौथो गाउँसभाको पहिलो दिन आषाढ ३१ गतेका केहि झलकहरु